Sunday, August 1, 2010

Sarangan Lake

CIMG0239

Sarangan Lake, east java.island